مرگ عاطفه اینجا ست!
به هیچ وجه، از دیگران در برابر همسر خود تعریف نکنید، این امر ممکن است به کانون خانواده و رابطه عاطفی همسران اسیب بزند.

پیام بگذارید