تغیرر

حس خوبیه وقتی فکر کنی افرادی دوست دارند و برات دعا میکنن. این روزا حسای عجیب تری هم دارم مثلا خیلی چیزا برام مهم نیست و یه چیزای بی اهمیت تری مهمه. ادما در گذر زمان چقدر تغییر میکنن و من چقدر متفاوت تر شدم یه دوست پیام داده بود قبل تر برام خیلی مهم […]

مقایسه فرزند !

مقایسه فرزند !

مقایسه کن تا نابودش کنی فرزندان خود را با هم مقایسه نکنید، انها را با فرزندان دیگران مقایسه نکنید، این امر اعتماد به نفس و عزت نفس انها را می شکند و حسادت انها را نیز تحریک میکند. مقایسه کردن یعنی شکستن فرزندان خود را با هم مقایسه نکنید، انها را با فرزندان دیگران مقایسه […]