مقایسه فرزند !

مقایسه فرزند !

مقایسه کن تا نابودش کنی فرزندان خود را با هم مقایسه نکنید، انها را با فرزندان دیگران مقایسه نکنید، این امر اعتماد به نفس و عزت نفس انها را می شکند و حسادت انها را نیز تحریک میکند. مقایسه کردن یعنی شکستن فرزندان خود را با هم مقایسه نکنید، انها را با فرزندان دیگران مقایسه […]

مرگ عاطفه !

مرگ عاطفه !

مرگ عاطفه اینجا ست! به هیچ وجه، از دیگران در برابر همسر خود تعریف نکنید، این امر ممکن است به کانون خانواده و رابطه عاطفی همسران اسیب بزند.