بازی یا تار گیسو!

یه دوست حسش اینه من بازی میکنم چهار سال پیش تو یه موقعیت بغرنج جسورانه میدون اومدم تا تمام مسئولیت کار اونا که هیچ کس قبول نمی کرد برعهده بگیرم هر چند بعدها یه سیستم مسئولیت قبول کرد اما اون روز دست به قلم بردم و کتبا تمام کارا بر عهده گرفتم.  نمیدونم اون روز […]

ستاره پرنور!

همیشه روزهای سخت برای ادمهای سخت کوش خیلی بیشتره! ممکن گاهی یه سختی ناراحتت کنه و ممکن گاهی حس کنی که خسته ای و بعضی اتفاقات قطعا ظالمانه است، اما من یه چیزا مطمئنم مرحله بعدی متفاوت از مرحله قبلیه و تو برخلاف همه که در جا زدند جلوتر رفتی. نمی خوام حرفی بزنم شاعرانه […]