مقایسه فرزند !

مقایسه فرزند !

مقایسه کن تا نابودش کنی فرزندان خود را با هم مقایسه نکنید، انها را با فرزندان دیگران مقایسه نکنید، این امر اعتماد به نفس و عزت نفس انها را می شکند و حسادت انها را نیز تحریک میکند. مقایسه کردن یعنی شکستن فرزندان خود را با هم مقایسه نکنید، انها را با فرزندان دیگران مقایسه […]

مقایسه همسر!

مقایسه همسر!

مقایسه ممنوع همسر خود را با کسی مقایسه نکنید، به هیچ وجه از دیگران در برابر همسر خود تعریف نکنید؛ این امر ممکن است به کانون خانواده و رابطه عاطفی همسران اسیب بزند. مقایسه از شما دلزدگی از شما همسر خود را با کسی مقایسه نکنید، نه در ذهن خود و نه در فضای واقعی، […]

محبت!

محبت ما، سلامت فرزندان به فرزندان خود محبت کنید تا دچار انحراف نشوند؛ فضای صمیمی خانواده جلوی بسیاری از اسیب ها را می گیرد. دست نوازش ما، پیشگیری از انحراف فرزندان به فرزندان خود محبت کنید تا دچار انحراف نشوند؛ فضای صمیمی خانواده جلوی بسیاری از اسیب ها را می گیرد.

انرژی!

دیروز و امروز ظهر تا عصر دو تا بازی متفاوت را در اوج بی تفاوتی به هم ریختیم. دیروز یک ساعت راه رفتیم و بعدش برگشتیم امروزم همونقدر انرژی گذاشتیم شایدم بیشتر. هر چند دو نوع بازی متفاوت بود، اما در عین بی تفاوتی کامل انرژی گذاشتیم. این انرژیها یه جایی یه اثری میذاره! یه […]