یا غفار!

پاک کن را بردار
چشم بپوشان بر کوچکی ام
به بزرگی ات ببخش
از اول شروع می کنم!
خدایا
هر شب به آسمان نگاه می کنم
و می اندیشم…
در این آرامش شب
چه بسیار دلها که غمگین و پر اضطرابند
خدایا‌
تو آرام دلشان باش

پیام بگذارید