مقایسه کن تا نابودش کنی
فرزندان خود را با هم مقایسه نکنید، انها را با فرزندان دیگران مقایسه نکنید، این امر اعتماد به نفس و عزت نفس انها را می شکند و حسادت انها را نیز تحریک میکند.
مقایسه کردن یعنی شکستن
فرزندان خود را با هم مقایسه نکنید، انها را با فرزندان دیگران مقایسه نکنید، این امر اعتماد به نفس و عزت نفس انها را می کند و حسادت انها را نیز تحریک میکند.

پیام بگذارید