محبت ما، سلامت فرزندان
به فرزندان خود محبت کنید تا دچار انحراف نشوند؛ فضای صمیمی خانواده جلوی بسیاری از اسیب ها را می گیرد.

دست نوازش ما، پیشگیری از انحراف فرزندان
به فرزندان خود محبت کنید تا دچار انحراف نشوند؛ فضای صمیمی خانواده جلوی بسیاری از اسیب ها را می گیرد.

پیام بگذارید