وقتی که می‌خندی حس می‌کنم رویاست اما همین رویا با طعم تو زیباست وقتی که می‌خندی ازجنس بارانی! از جنس نور و آب! یا شبنم صبحگاه وقتی که می‌خندی لبریز از شوقم سرشار از امید با جوشش دریا وقتی که می‌خندی حس
ادامه مطلب

من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی عهد نابستن از آن به که ببندی و نیایی دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی ای که گفتی مرو اندر
ادامه مطلب