آذر ۳۰

بی باکیم برگشته سر جای خودش. اینکه این بی باکی کی و کجا نمود بیرونی پیدا کنه نمیدونم اما نشانه هایی هست برای اینکه معلوم بشه عین قبلم پر از بی پروایی و بی باکی. دومینو اول ده درصدش جلو نرفته اما بی اراده ما دومینو دوم و سوم هم فعال شده. نمیدونم چه سریه یا حتی چرا اتفاقات این شکلیه به نظرم دعای کسی جایی هر چه هست خوب خوشحالم. یه دوست تلاششا چند برابر کرده براش بهترینها را ارزومندم. من فقط میتونم تماشا کنم فقط تماشا!

نوشتن دیدگاه