مقایسه ممنوع همسر خود را با کسی مقایسه نکنید، به هیچ وجه از دیگران در برابر همسر خود تعریف نکنید؛ این امر ممکن است به کانون خانواده و رابطه عاطفی همسران اسیب بزند. مقایسه از شما دلزدگی از شما همسر خود را
ادامه مطلب

محبت ما، سلامت فرزندان به فرزندان خود محبت کنید تا دچار انحراف نشوند؛ فضای صمیمی خانواده جلوی بسیاری از اسیب ها را می گیرد. دست نوازش ما، پیشگیری از انحراف فرزندان به فرزندان خود محبت کنید تا دچار انحراف نشوند؛ فضای صمیمی
ادامه مطلب