اسف ۱۲

در تمام مدارس فضای خاصی وجود دارد که فرهنگ مدرسه نامیده می‌شود. مفهوم فرهنگ مدرسه در سال‌های اخیر اهمیت بسیار زیادی یافته است به طوری که در طول دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ برای اجرای تغییرات مهم در مدارس بحث فضاهای فرهنگی نیز مطرح شد که اصلاحات زیادی در آموزش و پرورش ایجاد کرد. از میان کسانی که به اصلاحات آموزشی با تاکید بر فرهنگ مــدرسه و تغییر در آن دل بسته بودند می‌توان به گودلد و سایزر اشاره کرد. آنان در جواب این سوال که  فرهنگ مدرسه چیست؟ مطرح می‌کنند که:فرهنگ مدرسه عبارت از یک محیط کلی است که در آن تربیت فراگیران اتفاق می‌افتد. فرهنگ مدرسه شامل تمام افراد حاضر در مدرسه و روشی که مدرسه عمل می‌کند، می‌شود. فرهنگ مدرسه دارای عناصری است که عبارتند از: بینش افراد، ارزش‌ها، نقش‌ها، قدرت روابط، محرک‌ها، گروه‌ها، نگرش‌ها، انتظارات، همکاری، رقابت، فعالیت‌های دانش‌آموزان، مراقبت‌ها، ارزش‌یابی، بازخورد، بازی و فضاها.

نوشتن دیدگاه