دی ۱۳

سالها شتابان در پي هم مي‌ايند و مي‌روند  آنچه بايد بياموزيم ناموخته‌ايم. من از امام حسين آموختم كه ازاده باشم و با ازادگي زندگي كنم. سعي ميكنم كه هميشه، در همه حال و در همه جا آنچه را درست مي‌پندارم عملي نمايم. براي من نتيجه هيچ گاه در اولويت نبوده است. چنانكه خوشامد هيچ شخصي نيز برايم اهميت نداشت. اين روزها همه سياه مي‌پوشند تا بگويند حسيني هستند اما نمي دانم چرا از آزادي و آزادگي خبري نيست. چرا ادمها اين همه در قيد و بند تعلقات خويشند.

ارزومندم كه همه انسانها از قيد تعلقات برهند  با ازادگي زندگي كنند.

برچسب‌ها: ,

نوشتن دیدگاه